Zastępstwo procesowe na terenie województwa Opolskiego

  • Data publikacji: 15/04/2019
    • opolskie, Polska
QR CODE

Rad­ca praw­ny Aleksander Iszczuk pro­wa­dzą­cy Kan­ce­la­rię w Opolu na­wią­że współ­pra­cę w za­kre­sie za­stępstw pro­ce­sowych i in­nych czyn­no­ści przed są­da­mi i or­ga­na­mi na te­re­nie wojewóztwa Opolskiego. Za wy­ko­na­ne usłu­gi wy­sta­wiam fak­tu­ry VAT.


 


Kon­takt:


 


e-ma­il: aleksander.iszczuk@gmail.com


te­le­fon: 601509922

QR CODE

Ważna informacja

  • Wystrzegaj się oszustw działając lokalnie lub korzystając z usług PayPal
  • Nigdy nie płać przy pomocy Western Union, Moneygram lub innych anonimowych serwisów płatności
  • Nie dokonuj transakcji międzynarodowych. Nie akceptuj czeków zagranicznych
  • Ta strona nie angażuje się w żadne transakcje i nie pośredniczy w płatnościach, dostawach, transakcjach gwarancyjnych, świadczeniu usług depozytowych, nie oferuje "ochrony kupującego", ani daje "certyfikatu sprzedającym"

Podobne ogłoszenia