Zatrudnimy aplikana I roku

  • Published date: 27/10/2021
    • Polska

Kancelaria Radców Prawnych P. Harańczyk, A. Natcyn z siedzibą w Lublinie zatrudni aplikanta radcowskiego pierwszego roku (rozpoczynającego się 1.01.2022).  


Curriculum vitae prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: pharan@kancelariahnh.pl.


Mile widziana dobra, praktyczna znajomość języka angielskiego.  


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5.11.2021 r.  


Oferujemy: zatrudnienie w kancelarii z tradycjami przez cały okres aplikacji; praktykę zawodową w różnych aspektach pracy kancelarii radców prawnych; praktykę procesową; profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu radcy prawnego.  


Oczekujemy: zaangażowania w wykonywanie powierzonych obowiązków; odpowiedzialności; dyspozycyjności; skrupulatności i dobrej organizacji pracy.  


Więcej o nas na stronie: http://kancelariahnh.pl/


Serdecznie zapraszamy!


Proszę o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych:


Piotr Harańczyk, Artur Natcyn, wspólnicy: Kancelarii Radców Prawnych P. Harańczyk, A. Natcyn z siedzibą w Lublinie, przy ul. Dolnej 3 Maja 1A/2, NIP: 7120204097, (dalej: „Kancelaria”) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją oraz o przysługujących prawach z tym związanych.  Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:   1/ podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy z Kancelarią: - przez czas potrzebny do zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 stycznia 2022 r. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO. Kancelaria będzie przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach przedstawionych w związku z podjęciem działań zmierzających do zawarcia umowy z Kancelarią. Ponadto Kancelaria może żądać podania innych danych, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Podanie danych osobowych jest wymogiem Kancelarii na potrzeby rekrutacji, nie jest to wymóg ustawowy. 2/ prowadzenia z Panią/Panem korespondencji – w zakresie wynikającym z treści umowy lub z nią związanej, w innych przypadkach przez okres 6 miesięcy od ostatniej korespondencji w sprawie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d, f RODO - prawnie uzasadniony interes, obowiązek prawny, ochrona Pani/Pana żywotnych interesów); 3/ wykonania ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych, np.: udowodnienia należytego wykonania ciążących obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych (np. przekazania niniejszej informacji) - przez czas, w którym Kancelaria może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych - zasadniczo 5 lat od dnia naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia prawa - (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 189g Kpa) i kolejne 3 miesiące;        4/ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO prawnie uzasadniony interes) – do momentu przedawnienia ewentualnych Pani/Pana roszczeń bądź do momentu wygaśnięcia naszych roszczeń  i kolejne 3 miesiące. Kancelaria przekazuje Pani/Pana dane wyłącznie podmiotowi zapewniającemu hosting poczty elektronicznej (AZ.pl). Przysługujące Pani/ Panu uprawnienia: 1/ sprostowanie (poprawienie) nieprawidłowych danych lub uzupełnienie danych; 2/ usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie; 3/ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych - stosownie do złożonego wniosku); 4/ dostęp do danych (między innymi: o informację o przetwarzanych przez Kancelarię danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców) oraz o kopię danych. Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, składając wniosek w siedzibie Kancelarii pod adresem wskazanym na początku tej informacji lub w dowolny inny sposób.  Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Ważna informacja

  • Wystrzegaj się oszustw działając lokalnie lub korzystając z usług PayPal
  • Nigdy nie płać przy pomocy Western Union, Moneygram lub innych anonimowych serwisów płatności
  • Nie dokonuj transakcji międzynarodowych. Nie akceptuj czeków zagranicznych
  • Ta strona nie angażuje się w żadne transakcje i nie pośredniczy w płatnościach, dostawach, transakcjach gwarancyjnych, świadczeniu usług depozytowych, nie oferuje "ochrony kupującego", ani daje "certyfikatu sprzedającym"